Registracija vozila uputstvo

Kada konačno kupite željeni automobil, na red prvo dolazi registracija. Neki kupuju auto po prvi put pa sam smatrao, da je potrebno da im pružim osnovne informacije, kako bi im registracija vozila protekla bez većih problema.

Tehnički pregled

Većina dilera polovnih automobila u Beogradu za vas završava tehnički pregled, samo što cene variraju.  Možete naravno i sami sa vozilom otići na tehnički pregled, ali za to vam je potreban šlep ili probne tablice, pošto ne možete voziti auto bez tablica, čak ni do tehničkog pregleda.

PITAJTE ALEKSANDRA TODOROVIĆA

Registracija i produženje važenja registracije vozila

Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu. Zahtev za registraciju vozila i zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik vozila.

Zahtev sadrži: tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvođača ili priznatih kataloga za vozilo. Tačnost unesenih podataka overava ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana vlasnik vozila prilaže i:


1) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, koji važi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri čemu dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana;
2) dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila);
3) dokaz o poreklu, odnosno vlasništvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasništva i dokaz o poreklu šasije koja je naknadno ugrađena;
4) dokaz o identitetu vlasnika vozila (lična karta – za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica).

Vozilo se neće registrovati, odnosno neće se produžiti važenje registracije, ako zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži netačne podatke ili je nepotpun, odnosno nema potrebne priloge iz stava 3. ovog člana.

Pored razloga iz člana 5. stav 4. ovog pravilnika vozilo se neće registrovati i u sledećim slučajevima:
1) ako nije dozvoljeno da saobraća na putevima Republike Srbije ili ako se na osnovu zakona ili drugog propisa ne može registrovati, odnosno koristiti;
2) ako ima uređaje ili obeležja vozila ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove ili Vojske Srbije, a namena mu je promenjena.

Diplomatska i konzularna predstavništva, misije stranih država i predstavništva stranih organizacija sa sedištem u Republici Srbiji i njihovo osoblje podnose zahtev za registraciju ili produženje važenja registracije vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila.

Prilikom registracije ili produženja registracije vozila, predstavništva i njihovo osoblje iz stava 1. ovog člana podnose:

1) dokaz o vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola, vlasnička knjižica, odnosno račun) ako se vozilo prvi
put registruje;
2) dokaz o sprovedenom carinskom postupku;
3) dokaz o obaveznom osiguranju vozila;
4) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila.

Pored dokumenata iz stava 2. ovog člana, članovi osoblja predstavništava iz stava 1. ovog člana podnose na uvid i važeću diplomatsku, konzularnu ili službenu ličnu kartu.

Za vozila koja se registruju za službene potrebe predstavništava iz stava 1. ovog člana, zahtev mora uredno overiti šef predstavništva.

Strana trgovinska, saobraćajna i druga predstavništva i strana dopisništva, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije vozila, koji neposredno podnose organu nadležnom za registraciju vozila, prilažu dokaz o upisu u odgovarajući registar u Republici Srbiji.

Stranci – stalni službenici u stranim trgovinskim, saobraćajnim, kulturnim i drugim predstavništvima, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašćeno za potpisivanje u ime predstavništva.

Stranci u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima, kao i stalni strani dopisnici, uz zahtev za registraciju, odnosno produženje važenja registracije, prilažu neposredno organu nadležnom za registraciju vozila dokaz nadležnog organa kod koga su u Republici Srbiji registrovani za obavljanje svoje delatnosti.

Stranci kojima je, radi školovanja, specijalizacije, naučnih istraživanja, zapošljavanja i obavljanja profesionalnih delatnosti, pružanja utočišta ili priznavanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji, podnose zahtev za registraciju vozila neposredno organu nadležnom za registraciju vozila.

Zahtev za registraciju vozila, pored podataka koji se upisuju u saobraćajnu dozvolu, sadrži i:

1) naziv zemlje u kojoj je vozilo proizvedeno;
2) ukupan broj osovina i broj pogonskih osovina;
3) podatak o vrsti goriva koje vozilo troši;
4) naziv organizacije sa kojom je zaključen ugovor o obaveznom auto-osiguranju i broj polise ili ugovora o osiguranju;
5) podatak o tome da li vozilo ima kuku ili ureñaj za vuču;
6) podatak o osnovnoj nameni – za specijalna i radna vozila;
7) datum tehničkog pregleda vozila, firmu, odnosno naziv ovlašćene organizacije koja je izvršila tehnički pregled vozila i potpis ovlašćenog lica u toj organizaciji;
8)zanimanje, odnosno delatnost vlasnika vozila;
9) naziv organa kod koga je vozilo prethodno registrovano;
10) podatak o osovinskom opterećenju za teretna i priključna vozila;
11) vreme za koje se zahteva registracija vozila;
12) boja vozila, koja se upisuje na osnovu kataloga koji je predviñen propisima o tehničkom pregledu vozila;
13) datum i potpis podnosioca zahteva.

Kad utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi, organ nadležan za registraciju vozila izdaje vlasniku vozila saobraćajnu dozvolu u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahteva za registraciju vozila, odnosno zahteva za izdavanje nove saobraćajne dozvole.

Vlasniku vozila iz stava 1. ovog člana, organ nadležan za registraciju vozila izdaje potvrdu o registraciji vozila koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja.

Prilikom izdavanja saobraćajne dozvole vlasnik vozila vraća potvrdu iz stava 2. ovog člana organu nadležnom za registraciju vozila.

Vlasnik registrovanog vozila može kod organa kod koga se vozilo vodi u evidenciji da odjavi vozilo i pre isteka važenja registracije.

Prilikom odjavljivanja vozila, saobraćajna dozvola se poništava bušenjem, a licu iz stava 1. ovog člana izdaje se potvrda u koju se, osim njegovih ličnih podataka i podataka o vozilu, upisuju i sledeći podaci:

1) datum odjavljivanja;
2) konstatacija o postupanju sa registarskim tablicama (vraćene, uništene i dr.);
3) ime, odnosno naziv novog vlasnika.

Zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik registrovanog vozila u roku od 30 dana pre isteka važenja saobraćajne dozvole.

Ako se zahtev za produženje važenja registracije vozila ne podnese ni u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja saobraćajne dozvole, vozilo se briše iz evidencije o registrovanim vozilima, a registarske tablice se oduzimaju.

Ako se promeni vlasnik vozila ili pojedini podatak iz saobraćajne dozvole, izdaje se nova saobraćajna dozvola.

Uz prijavu promene koja utiče na promenu podataka u saobraćajnoj dozvoli, vlasnik vozila dužan je da priloži ispravu kojom se dokazuje ta promena. Ako se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih lica, potpis tih lica overava sud ili organ uprave, a ako je ugovor zaključen izmenu pravnih lica, potpis overava prodavac. Kad se vozilo prodaje preko posrednika ili komisionara, potpis ugovora i račun overava posrednik, odnosno komisionar.

Vozilo se privremeno registruje, na zahtev vlasnika vozila, kod organa nadležnog za registraciju vozila. Privremenu registraciju vozila iz člana 205. stav 2. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima vrši najbliži organ nadležan za registraciju vozila kome ovlašćeno lice uputi vozača takvog vozila koga je zateklo u saobraćaju.

Uz zahtev za privremenu registraciju vozila vlasnik vozila podnosi isprave navedene u članu 5. stav 3. ovog pravilnika, na osnovu kojih se vozilo registruje.

Po isteku roka važenja privremene registracije vozila, vlasnik vozila vraća organu koji je izvršio privremenu registraciju vozila potvrdu o privremenoj registraciji vozila i registarske tablice.

Potrebna dokumenta:
1. Lična karta
2. Saobraćajna dozvola
3. Ovlašćenje ako se automobil vozi na ovlašćenje.
Na tehničkom se dobija ispunjen registracioni list kao potvrda ispravnosti vozila.

Polisa osiguranja

Polisa osiguranja i uplata premije (iznosa osiguranja).
Potebna dokumenta:
1. Saobraćajna
2. Lična karta
(3. Opciono: Prethodna polisa osiguranja)

C – uplata taksi

Uplata taksi se vrši na šalteru banke ili pošte.
Potrebna dokmenta:
1. Popunjene uplatnice za takse i polise
Nakon uplate na šalteru se dobijaju overeni primerci uplatnica (original i kopija).

D – odlazak u MUP i završetak registracije

Potrebna dokumentacija:
1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog)
2. Kopija polise (drugi primerak)
3. Uplatnice-kao dokaz uplate iznosa za takse i polisu (original)
4. Lična karta vlasnika vozila
5. Saobraćajna dozvola
(6. Opciono: Ovlašćenje-ako se auto vozi na ovlašćenje)

Produženje registracije vozila za pravna lica

A – tehnički pregled

Sa vozilom otići na tehnički pregled.
Potrebna dokumenta:
1. Saobraćajna dozvola
2. Kopija APR obrasca
Na tehničkom se dobija ispunjen registracioni list kao potvrda ispravnosti vozila. Na dobijen registracioni list je potrebno udariti pečat firme i staviti potpis ovlašćenog lica.

B – polisa osiguranja

Polisa osiguranja i uplata premije (iznosa osiguranja). Prilikom kupovine polise potrebno je potpisati i udariti pečat firme na mestu predviđenom za to.
Potebna dokumenta:
1. Saobraćajna
2. Pečat firme
3. Kopija APR obrasca

C – uplata taksi

Uplata taksi se vrši virmanski, nalogom za prenos ili elektronski. Nakon uplate (bilo da je elektronska ili virmanska) na šalteru banke je potrebno preuzeti bankarsku potvrdu na kojoj se nalazi specifikacija plaćenih taksi i polise osiguranja. Potvrda je garant banke da je firma uplatila potrebne iznose za polisu i takse.
Potrebna dokmenta:
1. Popunjeni nalozi za prenos (virmani) za takse i polisu. Ako iznose plaćate elektronski (elektronsko bankarstvo) onda su potrebni tačni iznosi taksi i polise kao i žiroračuni sa pozivima na broj.

D – odlazak u MUP i završetak registracije

Potrebna dokumentacija:
1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog). Mora biti potpisan od ovlašćenog lica sa udarenim pečatom firme.
2. Kopija polise (drugi primerak sa pečatom i potpisom)
3. Bankarska potvrda o uplati iznosa za takse i polisu (original)
4. Lična karta ovlašćenog lica. (lice koje ide u MUP)
5. Saobraćajna dozvola
6. Ovlašćenje za lice koje ide u MUP. Ovlašćenje se izdaje na memorandumu firme. Mora sadržati podatke o vozilu (iz saobraćajne dozvole), podatke o ovlašćenom licu (iz lične karte). Ovlašćenje mora biti potpisano sa pečatom firme.
5. Kopija APR obrasca

Produženje registracije vozila u vlasništvu stranaca – 999 tablice

Tehnički pregled

Sa vozilom otići na tehnički pregled.
Potrebna dokumenta:
1. Saobraćajna dozvola
2. Lična karta
3. Pasoš i potvrda o privremenom boravku izdata od MUP-a.
Na tehničkom se dobija ispunjen registracioni list (plavi-kao za fizička lica) kao potvrda ispravnosti vozila.

Polisa osiguranja

Polisa osiguranja i uplata premije (iznosa osiguranja).
Potebna dokumenta:
1. Saobraćajna
2. Lična karta
3. Polisa se izdaje na godinu dana.

Uplata taksi

Uplata taksi se vrši na šalteru banke ili pošte.
Potrebna dokmenta:
1. Popunjene uplatnice za takse i polise
2. Stranci sa privremenim boravkom u Republici Srbiji plaćaju sve takse, s tim što se razlikuju iznosi za sledeće dve i to:
Administrativna taksa iznosi 2980 dinara
Taksa za nove tablice, ako se menjaju, iznosi 4080 dinara
Nakon uplate na šalteru se dobijaju overeni primerci uplatnica (original i kopija).

Odlazak u MUP i završetak registracije

Potrebna dokumentacija:
1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog)
2. Kopija polise (drugi primerak)
3. Uplatnice-kao dokaz uplate iznosa za takse i polisu (original)
4. Pasoš i potvrda o privremenom boravku stranca izdata od MUP-a
5. Saobraćajna dozvola

Produženje registracije vozila kupljenih na OPERATIVNI LIZING

Tehnički pregled

Pošto su kod operativnog lizing-a u lizing rati uračunati i troškovi registracije vozila, potrebno je pre isteka registracije konsultovati lizing o mestima gde je potrebno uraditi tehnički pregled (mnoge lizing kuće imaju poslovno-tehničku saradnju sa određenim tehničkim pregledima i osiguravajućim kućama).

Sa vozilom otići na tehnički pregled. (Po preporuci lizing-a)
Potrebna dokumenta:
1. Saobraćajna dozvola
2. Lična karta
Na tehničkom se dobija ispunjen registracioni list kao potvrda ispravnosti vozila.
Registracioni list je potrebno odneti u lizing kuću na overu (pečat i potpis odgovornog lica lizinga na registracionom listu – četvrta strana).

Polisa osiguranja

Polisa osiguranja i uplata premije (iznosa osiguranja). Polisu osiguranja obezbeđuje lizing kuća sa osiguravajućom kućom sa kojom ima saradnju. Takođe, uplatu premije osiguranja vrši lizing kuća.

Uplata taksi

Uplata taksi koje idu uz registraciju vozila takođe vrši lizing kuća.

Odlazak u MUP i završetak registracije

Odlazak u MUP obično vrši korisnik lizing-a
Potrebna dokumentacija:
1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog)
2. Kopija polise (drugi primerak) – dobijena od lizing-a
3. Potvrda iz banke – kao dokaz uplate iznosa za takse i polisu (original), takođe dobijena od lizing-a
4. Lična karta vlasnika vozila
5. Saobraćajna dozvola
6. Ovlašćenje od lizing-a da korisnik vozila može da registruje vozilo
7. Opciono (Ugovor o operativnom lizingu)

PITAJTE ALEKSANDRA TODOROVIĆA

NAPOMENA: Prilikom izlaska iz zemlje sa automobilom kupljenim na lizing potrebno je međunarodno ovlašćenje

Kad imate 2m da li je Auris dobar izbor?

Volvo